Regulamin

Ogólne warunki uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez

Seweryn OsowskiElpol

I (Zakres stosowania)

Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Organizatora, które zostały nabyte przez Turystę za pośrednictwem Portalu Internetowego lub bezpośrednio u Organizatora.

II (Definicje)

Poniższe określenia otrzymują w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

1.Organizator –  Seweryn Osowski Elpol z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 146a/28, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 2015-03-14, o numerze Nip 551-247-91-61 i Regon 361015364

2.Krakowtourguide – należąca do Organizatora marka handlowa pod którą Organizator świadczy usługi oraz wycieczek

3.Wycieczka – wycieczka, która znajduje się w ofercie Organizatora.

4.Potwierdzenie rezerwacji – dokument wydany Turyście przez Organizatora drogą elektroniczną w przypadku dokonania przez niego rezerwacji udziału w wyciecze.

5.Turysta – każda osoba, która zarezerwowała lub wzięła udział w wycieczce organizowanej przez Organizatora.

6.Portal Internetowy – mieszczący się pod adresem www.krakowtourguide.pl serwis internetowy, zawierający katalog wycieczek świadczonych przez Organizatora oraz umożliwiający dokonywanie ich rejestracji.

7.Przewodnik wycieczki – wyznaczona przez Organizatora osoba, która w imieniu Organizatora nadzoruje przebieg wycieczki.

 1. Partner – UTC Tour Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI, Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412290

III (Rezerwacje)

 1. Rezerwacji można dokonywać:

a)poprzez znajdujący się formularz w Portalu Internetowym, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Podczas dokonywania rezerwacji Turysta zobowiązany jest do podania następujących danych kontaktowych: imię, nazwisko, numer telefonu, dokładne miejsce odbioru.
 2. Dowodem dokonania rezerwacji i stopnia opłacenia usługi jest:

a)W przypadku rezerwacji przez Portal Internetowy: wydrukowany elektroniczny dowód rezerwacji przesłany Turyście za pomocą poczty elektronicznej przez Organizatora, po dokonaniu przez Turystę rezerwacji.

 1. Turysta zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wpisanych na. dowodzie rezerwacji lub bilecie
 2. Turysta nieposiadający zgodnego z jego dokumentem tożsamości biletu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu rezerwacji, w zakresie w którym rozbieżność ta wskazuje na to, że nie jest on uprawniony do skorzystania z usługi,  nie zostanie dopuszczony do udziału w wyciecze. Za rozbieżność istotną przyjmuje się zwłaszcza niezgodność imienia lub nazwiska.
 3. Turysta, z którego biletu lub potwierdzenia rezerwacji wynika, że nie opłacił 100% ceny usługi jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty przewodnikowi wycieczki, w której bierze udział. Brak opłaty traktuje się jako ważną przyczynę uprawniającą Organizatora do rozwiązania umowy z winy Turysty, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Turysta, który nie opłacił pozostałej kwoty nie zostanie dopuszczony do udziału w wycieczce.
 4. Dzieci do 5 roku życia biorą udział w wyciecze za darmo pod opieką rodzica lub opiekuna. Rezerwacja dla dziecka jest wymagana, a dowodem jej potwierdzenia jest dopisanie jej  na dowodzie rezerwacji rodzica lub opiekuna.

IV (Warunki płatności)

 1. W przypadku dokonywania rezerwacji w sposób wskazany w § 3 pkt 1 lit a), Turysta opłaca 100% ceny usługi za pomocą przelewu bankowego (wszystkie usługi, o ile rezerwacja jest dokonywana na co najmniej 3 dni przed realizacją usługi) lub systemu PayPal

V (Rezygnacja z usługi)

 1. Turysta ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z nieopłaconej – rezygnacja musi być dokonana przynajmniej na 3 dni przed datą wycieczki w godzinach pracy Organizatora.
 2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zmiany przez Turystę terminu opłaconej rezerwacji – zmiana musi być dokonana przynajmniej na 3 dni przed datą wycieczki w godzinach pracy Organizatora.
 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, Turysta zostanie poinformowany o ewentualnym wyższym koszcie wycieczki realizowanej w nowym terminie. Jeśli Turyście nie odpowiada nowa cena, ma on prawo do rezygnacji.
 4. W przypadkach wskazanych w Ustawie o Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2004 r nr 223 poz 2268  z późn. zmianami), Organizator jest uprawniony do zmiany ceny wycieczki, jeżeli udokumentuje przewidziane w Ustawie przyczyny podniesienia ceny.
 5. Turysta może złożyć oświadczenie o rezygnacji z wycieczki z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator, uprawniony będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem wycieczki oraz wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom.

VI (Realizacja wycieczki)

 1. W przypadku wycieczek z wyznaczonym przez Organizatora miejscem zbiórki, Turysta oczekuje punktualnie we wskazanym przez Organizatora miejscu.
 2. W przypadku, gdy Turysta nie pojawia się w uzgodnionym uprzednio miejscu – przewodnik podejmuje próbę ustalenia miejsca obecności Turysty. Jeżeli nieobecność Turysty jest zawiniona, a plan wycieczki uniemożliwia dalsze oczekiwanie – przewodnik ma prawo rozpocząć zwiedzanie z resztą grupy; w tym przypadku Turysta ponosi odpowiedzialność za koszty powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem  – powyższe traktuje się jako ważną przyczynę uprawniającą Organizatora do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Turysty.
 3. Turysta jest zobowiązany do okazania przewodnikowi biletu lub wydrukowanego elektronicznego potwierdzenia rezerwacji, który uprawnia go do wzięcia udziału w wycieczce.
 4. Przewodnik ma prawo odmówić osobie nietrzeźwej, znajdującej się pod wpływem środków odurzających lub zachowującej się w inny sposób zagrażający innym Turystom wzięcia udziału w wycieczce bądź też przerwać zwiedzanie; w tym przypadku turyście nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany bilet.
 5. W trakcie wycieczki Turysta jest członkiem większej grupy, toteż zobowiązuje się do trzymania się z grupą, przestrzegania zaleceń Przewodnika, respektowania programu wycieczek i godzin zbiórki. Turystom, którzy samowolnie odłączą się od grupy lub nie stawią punktualnie na miejscu zbiórki nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany bilet.
 6. Wycieczki organizowane przez Partnera znajdują się na Portalu Internetowym. Posiadają one załączony dodatkowy formularz rejestracyjny, który zawiera osobny regulamin wycieczek organizowanych przez Partnera.

VII (Siła wyższa)

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zmiany w programie zwiedzania lub odwołanie wycieczki spowodowane działaniem lub zaniechaniem Turysty lub siłą wyższą, na zasadach wskazanych w Ustawie o Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2004 r nr 223 poz 2268 z późn. zmianami).
 2. W sytuacji zaistnienia siły wyższej Organizator zobowiązuje się do udzielania Turystom kompetentnej informacji i dołożenia wszelkich starań w celu zminimalizowania efektów jej powstania.
 3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie wycieczki do dwukrotności ceny wycieczki względem Klienta, na zasadach wskazanych w art 11b Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.) i w sytuacjach w Ustawie przewidzianych – wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

VIII (Reklamacje)

 1. Turyście przysługuje prawo złożenia reklamacji, która może być zgłoszona i jest rozpatrywana zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2004 r nr 223 poz 2268  z późn. zmianami). Reklamacje można składać zwłaszcza na adres: info@krakowtourguide.pl
 2. Jeżeli w trakcie wycieczki Turysta stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. W braku możliwości zawiadomienia w wyżej wskazany sposób, Turysta jest zobowiązany złożyć zawiadomienie niezwłocznie Organizatorowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wycieczki.
 3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2, Turysta może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki.

Turysta może złożyć reklamację w formie pisemnej, drogą poczty elektronicznej na adres info@krakowtourguide.pl, wraz z datą jej powstania, miejscem oraz dokładnym opisem

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania wycieczki w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wycieczki.
 2. W przypadku nieuznania reklamacji, zostanie ona odrzucona, o czym Turysta zostanie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem jej odrzucenia.

IX (Dane osobowe)

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Turystę przy dokonywaniu rezerwacji jest Organizator – Seweryn Osowski Elpol

Turyście przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Turysta może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez oświadczenie złożone w biurze Organizatora, lub drogą poczty elektronicznej na adres info@krakowtourguide.pl

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do kontaktu z Klientem w celu prawidłowej realizacji usługi.

 1. Wszelkie dane Klienta (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przekazane za pośrednictwem formularzy na stronie www.krakowtourguide.pl nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

X (Prawo przeniesienia uprawnień do udziału w wycieczce)

 1. Turysta może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wycieczce wszystkie uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Turysta zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem wycieczki nie później niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wycieczki,
 3. Za nieuiszczoną część ceny wycieczki oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika wycieczki Turysta i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

XI (Zmiana umowy/odwołanie wycieczki)

 1. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem wycieczki będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy zawartej z Turystą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Turystę.
 2. W takiej sytuacji Turysta powinien, niezwłocznie,  lecz nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki. poinformować go, czy:
 3. przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo
 4. odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Organizatora. Brak odpowiedzi Klienta w terminie określonym w zawiadomieniu uważa się za akceptację zmienionych warunków.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku liczby Turystów wymaganej dla zorganizowania wycieczki, a w każdym czasie z powodu działania Siły Wyższej, o czym Organizator niezwłocznie powiadomi Turystę.
 6. Minimalna liczba uczestników dla wycieczki wynosi 1 osoba.
 7. Na zasadach wskazanych w ustawie o Usługach Turystycznych (Dz. U. z 2004 r nr 223 poz 2268  z późn. zmianami), Turyście nie przysługuje prawo żądania odszkodowania za niewykonanie Umowy, w przypadku odwołania wycieczki przez Organizatora z powodu działania Siły Wyższej lub braku wymaganej do zorganizowania wycieczki liczby Turystów.
XII Transakcje kartą kredytową i e-przelewem  

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

XIII (Postanowienia końcowe)

 1. Wszelkie stosunki między Turystą a Organizatorem podlegają prawu polskiemu.
 2. Dokument OWU dostępny jest dla Turystów w Portalu Internetowym.
 3. Dokument OWU wchodzi w życie z dniem 1.06.2017 r.